Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan

Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan

Detaljplan för flerbostadshus inom del av Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan

Detaljplaneförslaget vann lagakraft 2020-03-31.

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har upprättat en detaljplan för del av fastigheten Vadstena 4:44 vid korsning Klosterledsgatan – Tycklingevägen.

Planområdet ligger vid Vadstenas norra infart från Motala, cirka 1 500 m från centrum och cirka 700 m från Vättern. Området gränsar i söder till Klosterledsgatan, i väster till Tycklingevägen och befintligt bostadsområde väster därom och i norr och öster till återstående del av samma fastighet, vilken utgör åkermark.

Orienteringskarta över planområdet.