Upphandling av konst – Vadstena kommun

Här presenteras upphandlingsunderlag för ombyggnaden av Petrus Magni skola, samt nybyggnation av nytt centralkök och matsal.

Du hittar även presentationerna som PDF:er att skriva ut.

Petrus Magni skola

Petrus Magni skola är Vadstena kommuns högstadieskola. På skolan går det cirka 220 elever fördelat på årskurserna 7-9. Den centralt placerade skolan ligger i ett villaområde med närliggande idrottshall, simhall, ishall, fotbollsplaner och grönområde. Namnet Petrus Magni är en latinisering av Peder Månsson. Han var skolmästare på 1400 talet gick in som broder i Vadstena kloster, skrev lärdomsböcker och blev till slut biskop i Västerås

Skolans vision är ”Våga lära nytt och utvecklas i trygghet”

Målsättningen är att skolans inre miljö skall präglas av gemenskap, trygghet och arbetsro.

Skolan uppfördes 1967 i gult fasadtegel och ritades av arkitekt Ahlgren,Olsson, Silow Stockholm.

Petrus Magniskolan har ett högt kulturhistoriskt värde genom sitt arkitektoniska uttryck med ursprunglig karaktär och välbevarade detaljer så som mönstermurningar, vinklade partier av trä och koppardetaljer.

Skolan består huvudsakligen av två parallella byggnader med ett väl tilltaget gångstråk mellan byggnaderna som bildar skolans skolgård. I detta stråk finns träd och planteringar som levandegör ytorna och skapar ett antal rum där elever kan samlas och umgås. Den konstnärliga gestaltningen är tänkt att placeras i två av dessa rum, det som ligger längst åt norr och det som ligger längst åt söder.

Skolans elever och personal kommer till skolan huvudsakligen genom dessa två ingångar vilket innebär att konsten kan få en välkomnande betydelse.

Gestaltningarnas placering är utmärkta med blåa kryss.

Verken förväntas vara tredimensionella.

Anbudets giltighet

Anbudet skall vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Behörighet

Sökande skall:

vara verksam inom bild och formområdet

ha konstnärlig högskoleexamen eller väl dokumenterad och aktuell yrkesverksamhet i minst fem år.

Vara registrerad för F-skatt alternativt arbeta via företag eller förening som är registrerat för F-skatt.

Kontaktperson för upphandlingen:

Lars Thostrup, projektledare

thostrup.lars@gmail.com

073 0704489

Upphandlande myndighet

Vadstena kommun org. nr. 212000-2825

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas. meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Krav på registreringar med mera

Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige. Alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i ett annat land.

I de fall där anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster  som uppdragits skall även detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska företag skall bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller

motsvarande samt att skatter och avgifter är betalda.

Budget för skissuppdrag.

Tre sökande får skissuppdrag vilket arvoderas med 30 000 sek vardera.

Skissuppdraget omfattar:

Tvådimensionell beskrivning av förslaget sett från två håll. Text som beskriver förslaget, dess syfte och materialval.

Budget för genomförande.

En sökande får 550 000 sek för genomförande

Förutsättningar för den konstnärliga gestaltningen:

Konstnären skall:

 • Förhålla sig till den befintliga arkitekturen.
 • Ta del av elevernas tankar och idéer som framkommit i det skapande skola projekt som genomförts under 2023.
 • Välja metod och material som ger verket en långsiktig hållbarhet.
 • Genom verkets uttryck ge karaktär och intresse åt miljön.

Ansökan skickas till: konst@vadstena.se

Ansökans innehåll:

konstnärens cv/meritförteckning där erfarenhet och utbildning framgår.

Namn på bolag eller enskild firma med F-skatt samt organisationsnummer.

Portfolio innehållande max tre genomförda konstprojekt, utställningar, verk eller andra konstnärliga gestaltningar

Tidsplan:

Utlysning 18/4-18/5 2024

Kvartal tre 2023 skissarbete

Kvartal fyra 2024 t.o.m. kvartal tre 2025 genomförande

Ansökan kan göras fram till kl.24:00 18/5 2024.

Elena Laurentii storkök och matsal

Vadstenas nya storkök och matsal är under uppförande och kommer att vara färdig för invigning i augusti 2025. Den kommer att fungera som kök och matsal för kommunens högstadieskola Petrus Magni samt även för Katarina skola som är för årskurserna 4-6. Utöver funktionen för skolans elever kommer matsalen och köket även att kunna hyras för olika evenemang.

Elena Laurentii är belägen i ett av Vadstenas villaområden och ligger i direkt anslutning till högstadieskolan Petrus Magni som uppfördes 1967 och för närvarande genomgår en renovering som också den är färdig för invigning augusti 2025. Petrus Magni har ett högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde som ett exempel på god 60-talsarkitektur.

Illustration: skiss av centralköket exteriört

Den nya matsalen och storköket har fått namnet Elena Laurentii efter Helena Larsdotter.

(Elena Laurentii är en latinisering av Helena Larsdotter)

Elena Laurentii nämns i Vadstena klosters diarium i samband med sin död 1510. Hon hade då tjänat i 50 år som focaria (köksa) i klostrets kök.

Gestaltningen är tänkt att placeras mitt emot den nya byggnadens entre med en tillfartsväg mellan huset och gestaltningen. Verket kommer att vara synligt från tre håll och kommer att ha en framträdande roll som karaktärsskapande. Verket förväntas vara tredimensionellt.

Anbudets giltighet

Anbudet skall vara giltigt i tre månader efter sista anbudsdag.

Behörighet

Sökande skall:

 • Vara verksam inom bild och formområdet
 • Ha konstnärlig högskoleexamen eller väl dokumenterad och aktuell yrkesverksamhet i minst fem år.
 • Vara registrerad för F-skatt alternativt arbeta via företag eller förening som är registrerat för F-skatt.

Kontaktperson för upphandlingen:

Lars Thostrup, projektledare

thostrup.lars@gmail.com

073 0704489

Upphandlande myndighet

Vadstena kommun org. nr. 212000-2825

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som antas. meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Krav på registreringar med mera

Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige. Alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i ett annat land.

I de fall där anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits skall även detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Utländska företag skall bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister eller

motsvarande samt att skatter och avgifter är betalda.

Budget för skissuppdrag.

Två sökande får skissuppdrag vilket arvoderas med 30 000 sek vardera.

Skissuppdraget omfattar:

tvådimensionell beskrivning av förslaget sett från två håll.

Text som beskriver förslaget, dess syfte och materialval.

Budget för genomförande.

En sökande får 345 000 sek för genomförande

Förutsättningar för den konstnärliga gestaltningen:

Konstnären skall:

 • Förhålla sig till den befintliga miljön och arkitekturen.
 • Ta del av elevernas tankar och idéer som framkommit i det skapande skola projekt som genomförts under 2023.
 • Välja metod och material som ger verket en långsiktig hållbarhet.
 • Genom verkets uttryck ge karaktär och intresse åt miljön.

Ansökan skickas till: konst@vadstena.se

Ansökans innehåll:

konstnärens cv/meritförteckning där erfarenhet och utbildning framgår.

Namn på bolag eller enskild firma med F-skatt samt organisationsnummer.

Portfolio innehållande max tre genomförda konstprojekt, utställningar, verk eller andra konstnärliga gestaltningar

Tidsplan:

Utlysning 18/4-18/5 2024

Kvartal tre 2023 skissarbete

Kvartal fyra 2024 t.o.m. kvartal tre 2025 genomförande

Ansökan kan göras fram till kl. 24:00 18/5 2024.