Nu införs tobaksfri skoltid

Kommunstyrelsen har tidigare fastställt en folkhälsoplan där ett av målen är att införa tobaksfri skoltid. Folkhälsoplanen har sin utgångspunkt från arbetet med Agenda 2030 som beskriver hur vi tilllsammans ska nå de 17 globala målen med sina tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Enligt tobaksfakta.se kan samtliga mål i Agenda 2030 kopplas till tobaksfrågan. Det framhålls även att 97 procent av eleverna blir motiverade att avstå från tobak när de får veta att tobaksindustrin orsakar barnarbete och miljöförstöring.

Förskolorna och skolorna har försetts med skyltar som påminner elever, personal och besökare om att det råder tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte får förekomma bruk av vare sig snus, cigaretter eller andra produkter som innehåller nikotin.

– Skyltarna ska i första hand inte ses som förbundsskyltar utom som ett gemensamt ställningstagande mot det skadliga tobaksbruket och den negativa miljöpåverkan, framhåller Bo Gäfvert som är kommunens samordnare i frågor som rör ANDTS*-området. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (om pengar).

Rökningen har under de senaste åren minskat i Sverige och det är glädjande mycket få elever i grundskolan som röker. Däremot är det tyvärr flera elever som börjar röka under gymnasietiden. Flera undersöknngar visar dock att ju mer kunskap våra invånare får om det skadliga tobaksbruket, desto fler avstår.

– Sedan tidigare gäller tobakslagen som bland annat förbjuder rökning på och vid förskolor och skolor, så det här innebär bara att vi i praktiken lägger till snus och andra nikotinprodukter, avslutar Bo Gäfvert.