Novisen 2

Detaljplan för Novisen 2 m.fl.

Detaljplaneförslaget vann lagakraft 2020-03-31.

Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse på del av fastigheten Novisen 2 samt angränsande mark.

Orienteringskarta över planområdet.