Brukarundersökning 2021

I höstas genomförde individ- och familjeomsorgen en undersökning för att se vad målgrupperna tycker om deras arbete.

Personerna i målgrupp fick möjlighet att fylla i en enkät med olika frågor inom tio områden; Boendestöd
Sysselsättning,
Ekonomiskt bistånd
Missbruks- och beroendevård
Social barn- och ungdomsvård (både för ungdomar och vårdnadshavare),
Familjehem
Stödboende
HVB och jourhem

Tack till alla som tog sig tid att besvara enkäten och därmed hjälper oss att utveckla vårt arbete.