Aktuell lägesbild

En gång i veckan, eller tätare vid behov, publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter.

Tänk på att det är möjligt att besöka de äldre på våra boenden om det sker utomhus och med distans. Kontakta personalen i förväg!

Uppdaterad 31 juli

  • I Vadstena kommun, i staden och på landsbygden, finns smittspridning bland kommuninvånarna och bekräftade fall av covid-19. (För statistik se webbplatsen hos Region Östergötland).
  • Vadstena kommun kommer att förstärka informationen om att hålla behörigt avstånd på platser med upplevd trängsel. Alla uppmanas att inte stanna upp vid trånga passager utmed Storgatan.
  • Besöksförbud gäller fortsatt inom kommunens omsorgsverkamheter. Det görs i dagsläget inga generella undantag från besöksförbudet vid påvisad förekomst av antikroppar mot covid-19. Vadstena kommun bedömer i samråd med Region Östergötland och övriga kommuner i länet att det just nu inte är möjligt att bedöma antikropptesters tillförlitlighet och avvaktar därför förtydligade riktlinjer från berörda myndigheter och SKR.
  • Det är möjligt att besöka de äldre på kommunens boende om mötet sker utomhus och alla håller distans. Personalen hjälper de boende ut och in från avdelningen.
  • Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns i dagsläget bekräftade fall av covid-19. Personal och brukare testas kontinuerligt vid misstanke om smitta. Om smittläget eskalerar finns beredskap för att med kort varsel kunna öppna det förberedda Kohort-boendet.
  • Tillgången på skyddsutrustning är mycket god. 
  • Bemanningssituationen inom vård- och omsorgsverksamheterna är till viss del påverkad. Rekryteringsinsatser pågår kontinuerligt. I nuläget kan dock alla anställda erbjudas semester som planerat.
  • Kommunens miljöinspektörer genomför under hela sommaren regelbundna kontroller av verksamheter som serverar mat och dryck. Syftet är att se till att både gäster och restaurangägare följer de rådande riktlinjerna. Efterlevnaden är för tillfälligt god.
  • Kommunen har fortsatt kontakt och dialog med föreningar och företag som behöver stöd och alla Vadstenabor uppmanas att bidra till att stötta det lokala näringslivet. #stödlokalaföretag #handlalokalt.  
  • Kommunens krisledningsstab har under sommaren möte en gång per vecka och kommunstyrelsens politiker får regelbundet rapporter från dessa möten. Beredskap för tätare stabsaktivitet finns om läget skulle förändras.