pratbubbla

Detaljplaneförslag för flerbostadshus ställs ut för granskning

Publicerad 2019-11-22

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har genomfört samråd om detaljplaneförslag för flerbostadshus inom del av fastigheten Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan. Inkomna ytranden har beaktats och nu ställs förslaget ut för granskning under tiden 25 november - 20 december 2019.

DETALJPLAN FÖR FLERBOSTADSHUS INOM DEL AV VADSTENA 4:44, VID KLOSTERLEDSGATAN

Planområdet ligger vid Vadstenas norra infart från Motala, cirka 1 500 m från centrum och cirka 700 m från Vättern. Området gränsar i söder till Klosterledsgatan, i väster av Tycklingevägen och befintligt bostadsområde väster därom och i norr och öster till återstående del av samma fastighet, vilken utgör åkermark.

Läs mer om planförslaget här.