Kommunal anslagstavla

Det här är Vadstena kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden och när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Vadstena kommuns officiella anslagstavla enbart på vadstena.se. Adressen är www.vadstena.se/anslagstavla.

SÅ ÖVERKLAGAR DU

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns två typer av överklaganden, laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)
Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, så kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

Vad gäller vid laglighetsprövning?
Du måste vara folkbokförd i Vadstena kommun eller äga fast egendom i kommunen. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är publicerat på kommunens digitala anslagstavla på webbplatsen kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslagets publicerades. I varje protokoll står det när anslaget publiceras.Det kostar inget för den som överklagar.Överklagan måste vara skriftligt och ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

I din överklagan skriver du:

  • vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som fattat beslutet
  • vilket datum beslutet fattats och vilket paragrafnummer det har i mötesprotokollet
  • varför du vill att beslutet ska upphävas.
  • Vad händer efter du överklagat?

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget eller
  • beslutande organ har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel.

 

OM ANSLAGSTAVLAN

Vad är en officiell anslagstavla?
Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, nämnder och styrelser är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Från och med 1 januari 2018 kommer Vadstena kommuns officiella anslagstavla finnas på Vadstena.se istället för i entrén till kommunhuset. I kommunhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda.

Kortadressen till Vadstena kommuns officiella anslagstavla är www.vadstena.se/anslagstavla

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?
En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktigt att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

 

HAR DU FRÅGOR?

Frågor om justerade protokoll
Om du undrar över något i de protokoll som publiceras på den officiella anslagstavlan ska du vända dig till en nämndsekreterare. På sidan Möten och protokoll hittar du länkar till respektive nämnd där kontaktuppgifter till nämndens sekreterare finns.
Gå till sidan Möten och protokoll

Frågor om kungörelser och underrättelse om granskning
I respektive kungörelse och i underrättelse om granskning framgår vem du ska kontakta om du har frågor.

KONTAKT

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post