Kommunfullmäktige 19 december

Publicerad 2019-01-02

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-12-19
Anslaget sattes upp: 2019-01-02
Sista dag för överklagande: 2019-01-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av:
Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.

Justerade protokoll publiceras i kommunens webbdiarium.