Asylen bibliotek hus byggnad

Asylen 10

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till bostäder i tre punkthus. Planområdet är beläget i Vadstena innerstad, sydväst om de centrala delarna av stadskärnan och omfattar södra delen av fastigheten, med Södra vägen i söder och Slottsgatan i öster.

Granskningstiden  för detaljplanen och tillhörande miljökonsekvens-beskrivning (MKB) pågick fram till den 9 februari 2015.

Planen antogs av Kommunfullmäktige den 6 juni 2015. Planen har blivit överklagad och handlingarna har överlämnats till Länsstyrelsen för vidare behandling.