Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning.

Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning.

Ansökan

Information avseende ansökan om tillfälliga serveringstillstånd under sommaren 2021 (pdf)

För en snabbare, enklare och effektivare hantering av ansökningar kan du använda våra e-tjänster.

Alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun handlägger ansökningar om serveringstillstånd i Motala, Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög och e-tjänsterna kan användas oavsett i vilken av dessa kommuner du har din verksamhet. Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor.

Ansökan kan exempelvis gälla:
– stadigvarande serveringstillstånd
– tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
– tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
– ändringar i gällande serveringstillstånd

Socialnämnden har den 16 deceber 2020 antagit nya Riktlinjer för serveringstillstånd som gäller från 1 januari 2021. För att ta del av dessa mejla socialförvaltningen eller ring alkoholdelegat, 0143-153 23

Prövningsavgifter

Handläggningen av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit och att du har betalt prövningsavgiften. Kvitto på betalning ska bifogas ansökan. Betalning ska göras till bg 5720-2277 och inbetalningen ska märkas med namn på den sökande enligt: ”Prövningsavgift från Namn”.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

Webbkund

Du som som redan har serveringstillstånd kan använda dig av olika e-tjänster genom att bli webbkund. När du är webbkund kan du elektroniskt ändra:

  • kontaktuppgifter
  • ägandeskap och/eller styrelsemedlemmar
  • kryddning av egen snaps
  • serveringslokal vid catering
  • förändringar i verksamhet
  • provsmakning av alkoholdrycker
  • upphörande av serveringstillstånd
  • registrera/avregistrera serveringsansvarig personal

Kunskapsprov

Enligt alkohollagen ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är samma för hela landet. I Vadstena kan du göra provet i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med att en ansökan/anmälan om förändring av aktuellt tillstånd. Tid för kunskapsprovet bokas hos alkoholhandläggaren och då får du även information om tid och plats för provet.

Offentlighet och sekretess

Ansökan om serveringstillstånd och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter om finansiering, förekomst i brottsregistret m.m. omfattas av sekretess jml 9 kap 24 § sekretesslagen.

Övrigt

Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor och för slutet sällskap tre veckor. Handläggningstiden för permanenta tillstånd är tre månader.

Om du använder pappersblanketten för ansökan om serveringstillstånd skickar du den för registrering till:

Vadstena kommun, Socialförvaltningen, 592 80 Vadstena

Välkommen att kontakta alkoholsamverkan i Motala om du har frågor. Den som handlägger ärenden för Vadstena är oftast Dennis Karlsson, 0141-22 34 02.

Mer information finns att läsa på Motala kommuns hemsida.

Tillsyn

Kommunen ska utföra tillsyn på de serveringsställen som har serveringstillstånd. Detta görs utifrån en av socialnämnden antagen tillsynsplan som finns att läsa här:  Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel