Snedbild över Lekbrodern 2 m.fl.

Detaljplan för ny vårdcentral inom fastigheten Lekbrodern 2 m.fl.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden 12 augusti - 6 september 2019

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har upprättat ett detaljplaneförslag för ny vårdcentral och bostäder inom fastigheten Lekbrodern 2 m.fl.

Planområdet ligger inom Birgittaområdet, Vadstenas tidigare sjukhusområde, cirka 900 m från centrum och cirka 300 m från Vättern.

Syftet med det aktuella planförslaget är att möjliggöra byggnation av en ny vårdcentral inom fastigheten Lekbrodern 2, samt delar av fastigheterna Lekbrodern 3 och 6. Även ett tillskott av bostäder föreslås möjliggöras. Planförslagets huvuddrag omfattar även att identifiera särskilda egenskaper i stadsmiljön som bedöms värdefulla, såsom den unika axialiteten i bebyggelsestrukturen samt byggtekniska egenskaper som färg, form, material och takuttryck för att kunna säkerställa den nya bebyggelsens anpassning till platsen.

Förslaget strider inte mot översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900).

Samrådshandlingar
Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner via länkarna till höger av sidan.

Kommunen går successivt över till en mer digital modell för att genomföra planprocessen. Planhandlingarna i pdf-form kompletteras därför med ett digitalt samråd som bygger på en interaktiv plankarta och en berättelse. Ta del i det digitala samrådet här eller via länken till höger av sidan.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte för att ta del av information och diskutera förslaget hålls i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, sammanträdesrum Vävaren den 28:e augusti 2019 kl. 18:00. Välkomna!

Synpunkter lämnas skriftligen till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 6 september 2019.

Ange planrubriken i din skrivelse.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor