Flygfoto till Detaljplan för nya bostäder i del av Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen

Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen

Förslag på detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen har tidigare varit ute på samråd. Efter att ha beaktat inkomna synpunkter har förslaget reviderats och ligger nu ute för granskning. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Granskningstiden pågår mellan 7 juni  till och med 9:e juli 2021.

Aktuellt planområde ligger i stadens ytterkant och avgränsas av Tycklingevägen i väster, Östra Starby 1:1 till öster och Tycklingen 1:1 i norr. Marken direkt söder om planområdet är planlagt för bostäder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med viss möjlighet till centrumändamål som genom variationer i skala och kvartersbildning anknyter till Vadstenas småskaliga och täta bebyggelse. För kvarteren inom den centrala delen av området har storlek och exploatering reglerats för att kunna bebyggas med småskaliga kvarter utan påverkan på Vadstenas siluett. Inom vissa centralt placerade kvarter medges centrum för att gagna en levande stadsdel.

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplanens intentioner, där aktuellt område utgör del av utredningsområde 1. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900).

Granskningshandlingar
Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats www.vadstena.se och kan skickas digitalt eller som papperskopia på begäran.