Skolstart på plats från 19 augusti

Skolstart på plats från 19 augusti

Vadstena kommuns skolor startar höstterminen den 19 augusti klockan 08.20. All undervisning kommer att ske på plats i skolan utfrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

De kommunala grundskolorna har haft närundervisning i stort sett under hela pandemin, även om högstadiet under en period hade distansundervisning växelvis för årskurserna. I och med Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer kommer de kommunala grundskolorna att börja höstterminen på plats i skolan, vilket är glädjande. Vadstena kommuns skolor startar undervisningen på plats den 19 augusti. Elever som går i skolan i en annan kommun hänvisas till information från respektive skola.

– Vi är glada över att närundervisningen kan fortsätta även in på höstterminen. Skolan har en viktig funktion i samhället och eleverna har rätt till både utbildning och skolan som ett socialt forum, säger Johan Wernström, Bildningschef.

– Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter det förebyggande arbetet mot smittspridning, påminner han. Alla som vistas i skolmiljön behöver komma ihåg sitt personliga ansvar och hålla sig uppdaterad om och följa de restriktioner som finns.

Fortsatt försiktighet utifrån pandemiläget

Den lokala smittspridningen i kommunen är förnuvarande låg men smittspridningen i landet är dock högre än vid samma tidpunkt föregående år och med tanke på att många varit ute och rest under sommaren, uppmanas alla till försiktighet. Se till att hålla dig uppdaterad på vad som gäller om du varit utomlands; om du varit utanför Norden rekommenderas att du testar dig när du kommer hem.

Det är även viktigt att skolpersonal och elever fortsätter det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt. Vadstena kommun har sedan pandemins utbrott ett väl fungerande samarbete med regionens smittskyddsenhet. Varje skola gör också anpassningar för att undvika trängsel och underlätta god handhygien.

Håll i grundläggande råd

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använd handsprit.
  • Stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att du stannar hemma från skolan om du är sjuk och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber. Det gäller också vid mildare symtom. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär också att vi måste be elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Håll avstånd till andra. Det gäller i möjligaste mån hur vi organiserar undervisningen, men att hålla viss fysisk distans gäller också generellt inom skolans verksamhet och i sociala sammanhang på fritiden. Hjälp till och undvik trängsel och påminn varandra vid behov.

Rutiner kring fritidshem och föräldramöten

Det är fortsatt viktigt att vårdnadshavare följer skolans instruktioner vid lämning och hämtning på fritidshem och skola. Det är också viktigt att lämna in ditt barns tillsynstider i god tid så att personalen kan planera verksamheten på bästa sätt.

Föräldramöten och enskilda samtal kan även under hösten komma att behöva anpassas utifrån rådande situation.