Äldre och funktionsnedsatta

Kommunen erbjuder hjälp och stöd utifrån människors olika behov. Du kan ansöka om olika typer av insatser. När din ansökan kommer in handläggs den skyndsamt efter att ett komplett underlag finns.

Biståndshandläggarna ansvarar för myndighetsutövning inom området omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Handläggarna utreder bland annat behov av hemtjänst, särskilt boende, insatser till personer med funktionsnedsättning samt färdtjänst. Biståndsbesluten fattas enligt socialtjänstlag (2001:453), lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag (1997:736) om färdtjänst samt lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Utredningstiden kan variera för olika typer av insatser. I en del fall kan utredningstiden påverkas av omständigheter som ligger utanför handläggarens kontroll. Det kan exempelvis ske när intyg från läkare krävs för att slutföra utredning eller då socialnämndens utskotts har delegation på beslutsfattandet.

Vi garanterar

 • att du kontaktas inom sju arbetsdagar efter att din ansökan kommit in
 • att handläggning som avser insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), sker inom:
 • avlösarservice – 20 arbetsdagar
 • hemtjänst* 10 arbetsdagar/omgående vid behov
 • dagverksamhet – 20 arbetsdagar
 • särskilt boende – 40 arbetsdagar
 • växelboende – 20 arbetsdagar
 • korttidsboende – fem arbetsdagar/omgående vid behov
 • boendestöd – 40 arbetsdagar
 • Sysselsättning – 40 arbetsdagar
 • kontaktperson – 40 arbetsdagar
 • att handläggning som avser insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), sker inom:
 • kontaktperson – 40 arbetsdagar
 • ledsagarservice – 40 arbetsdagar
 • daglig verksamhet – 40 arbetsdagar
 • korttidstillsyn – 40 arbetsdagar
 • korttidsvistelse – 40 arbetsdagar
 • avlösarservice – 40 arbetsdagar
 • personlig assistans – tre månader
 • boende med särskild service (vuxna) – tre månader
 • boende med särskild service (barn) – tre månader