Kvalitet & utveckling

Inom socialnämnden arbetar vi med kvalitet på olika sätt men framförallt ska arbetet med kvalitet synas i förhållande till de personer som har insatser från någon av våra verksamheter.

EHälsa

Landstinget och kommunerna i Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional IT-samverkan inom vård- och omsorgsområdet. Nätverket som samordnar detta arbete kallas Nätverket för eHälsa i Östergötland.

Här kan du läsa mer om eHälsa och arbetet som pågår i länet och som Vadstena deltar i.

Enkäter

Vi genomför varje år enkäter till de personer som har någon eller några insatser hos oss. Detta gör vi för att få kunskap om brukarnas uppfattning om våra verksamheter. Vi deltar även i de nationella jämförelser och enkäter som lämnas av till exempel Socialstyrelsen och SCB.

Kvalitetsregister

Ett sätt att arbeta med kvalitet är att registrera i de nationella kvalitetsregistren som finns. De nationella kvalitetsregistren är ett sätt för oss i kommunen att arbeta strukturerat kring den enskilda personen utifrån särskilda frågeställningar. Det kan till exempel gälla demenssjukdomar, vård i livets slutskede samt undernäring, risk för fall, trycksår och tandvård.

Här kan du läsa mer om nationella kvalitetsregister.

Servicegarantier

Under 2014 tog socialnämndens verksamheter fram servicegarantier för olika verksamhetsområden. Du kan också under respektive område se om det finns någon garanti. Syftet med garantierna är att du ska veta vad du kan vänta dig av oss och att vi ständigt ska arbeta med utveckling och bli ännu bättre på service.

Här kan du läsa om vilka servicegarantierna är.

Styrdokument

Inom socialnämnden finns ett antal styrdokument som ska stödja och vägleda verksamheterna i det dagliga arbete. Till styrdokument hör verksamhetsplan och budget, riktlinjer, servicegarantier, planer och rutiner.

Utredningsmetoder

I handläggning av ansökningar på individ- och familjeomsorgen samt inom biståndskontoret använder vi oss av olika utredningsmetoder för att säkerställa att handläggningen sker likvärdigt och rättssäkert. En sådan utredningsmetod är Barns Behov i Centrum (BBiC) när det gäller barnavårdsutredningar.

Här kan du läsa mer om BBiC-metoden.

Under 204 och 2015 inför vi arbetsmetoden Äldres behov i centrum (ÄBIC) vid utredningar för insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om ÄBIC-metoden.

Öppna jämförelser

Inom socialnämndens verksamheter genomförs flera öppna jämförelser under året.

Här kan du läsa mer om öppna jämförelser.

Öppna data

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Där kan du också följa resultaten inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorgen.

Här kan du gå in i databasen Kolada.se