Ansöka och överklaga

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.

Ansökan

För att kunna få en insats eller stöd från kommunen måste du göra en ansökan. Hur du gör ansökan beror på vilken insats eller vilket stöd du behöver. Du kan läsa mer om den insats du vill söka under rubriken Omsorg och stöd och där hittar du också ansökan för just den insatsen som du vill söka. Du kan också få hjälp med din ansökan genom att kontakta Individ- och familjeomsorgen.

När din ansökan kommer in och är komplett handläggs den skyndsamt av våra biståndshandläggare på Individ- och familjeomsorgen. Om vi behöver ytterligare uppgifter från dig kommer vi att kontakta dig.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Tystnadsplikt eller sekretess som det också kallas är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Sekretess innebär bland annat

  • Att vi inte får diskutera delar av vårt arbete med familj eller vänner.
  • Att vi inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar som rör en enskilds personliga förhållanden.
  • Att vi inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person.
  • Att vi inte får lämna ut fotografier av någon enskild.

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet. All personal (även praktikanter, vikarier och elever) samt förtroendevalda politiker som kommer i kontakt med enskilda personer eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.

Handläggningstid

I våra servicegarantier kan du läsa mer om hur lång handläggningstid vi har för respektive ärende.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet ska du göra så här:

Om du inte är nöjd med beslutet som du har fått, kan du skriftligen överklaga till Förvaltningsrätten. Din överklagan måste lämnas in inom tre veckor från att du fick besked om beslutet. Du kan vända dig till din handläggare om du behöver hjälp att skriva din överklagan.

Din överklagan bör innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Hur du vill att beslutet ska vara istället
  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer

Överklagan skickar du till:
Vadstena kommun
Socialförvaltningen
592 80 Vadstena