Vård- och omsorgsboende

Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden

För att uppfylla värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram. De förtydligar vad du kan förvänta dig av oss. Genom dessa vill vi skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och för ditt välbefinnande. Särskilt betonas vikten av integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

Vi garanterar att

 • du ska behandlas som en unik person och få individuellt anpassade insatser enligt ditt biståndsbeslut.
 • du ska bemötas på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt.
 • du ska ges möjlighet att delta aktivt när insatserna utförs utifrån din förmåga.
 • personalen ska genom ett rehabiliterande förhållningssätt arbeta med metoder som bevarar din funktionsförmåga.
 • du ska i samband med inflyttning få en kontaktperson, till vilken du har möjlighet att
  framföra dina synpunkter och önskemål samt får möjlighet att påverka hur och när insatserna ska genomföras.
 • du ska tillsammans med din kontaktperson upprätta en genomförandeplan inom två veckor från inflyttning i boendet. Genomförandeplanen ska beskriva hur och när du önskar få dina insatser utförda utifrån ditt behov, dina örutsättningar och dina önskemål.
 • uppföljning av din genomförandeplan ska ske minst var tredje månad eller på förekommen
  anledning.
 • du ska erbjudas möjlighet till utevistelse en gång per vecka.
 • du ska erbjudas individuell social samvaro en gång per vecka.
 • du ska erbjudas gruppaktivitet tre gånger per vecka.