Dagverksamhet

Värdighetsgarantier för dagverksamhet

För att uppfylla värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram. De förtydligar vad du kan förvänta dig av oss. Genom dessa vill vi skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och för ditt välbefinnande. Särskilt betonas vikten av integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

Vi garanterar att

  • du ska behandlas som en unik person och få individuellt anpassade insatser enligt ditt biståndsbeslut.
  • du ska bemötas på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt.
  • du ska ges möjlighet att delta aktivt när insatserna ges utifrån din förmåga.
    personalen ska genom ett rehabiliterande förhållningssätt arbeta med metoder som bevarar din funktionsförmåga.
  • du ska vid behov få en kontaktperson, till vilken du har möjlighet att framföra dina synpunkter och önskemål samt få möjlighet att påverka hur och när insatserna ska genomföras.
  • du ska tillsammans med personal upprätta en genomförandeplan inom två veckor från start av insatser. Genomförandeplanen ska beskriva hur du önskar få dina insatser utförda utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.
  • uppföljning av din genomförandeplan ska ske minst var tredje månad eller på förekommen anledning.