Värdighetsgarantier

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som innebär att “Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (5 kap 4§ socialtjänstlagen).

Utifrån värdegrunden har Vadstena tagit fram lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

De nya bestämmelser i socialtjänstlagen säger att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stödet ska ges. För att kunna tala om hur vi tänker uppfylla värdegrunden har vi tagit fram ett antal värdighetsgarantier. Utgångspunkten är vår lokala värdegrund som handlar om dina rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Särskilt betonas vikten av möjligheten till integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

En lokal värdighetsgaranti tydliggör vad du som äldre, dina närstående och allmänheten kan förvänta sig av vår äldreomsorg.

Läs våra värdighetsgarantier: