Folköl, tobak och nikotinprodukter

Om du vill sälja tobak behöver du ansöka om tillstånd för det hos kommunen. Vill du sälja folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter? Då ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 börjar en ny lag angående tobaksfria nikotinprodukter att gälla.. Den nya lagen innebär att du som säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel ”det vita snuset”, måste anmäla detta till kommunen.

Vadstena kommun ingår i samverkan med bland annat Motala kommun rörande dessa frågor.  Alkohol- och tobaksenheten i Motala kommer att informera närmare på sin sida vad som gäller och hur man anmäler försäljning av dessa produkter. För mer information samt anmälningsblankett gå in på Motala kommuns webbplats.

Tobak – vad gäller?

Du måste ha tillstånd för att sälja tobaksvaror
En viktig förändring i den nya lagen är att det från och med 1 juli krävs tillstånd för att få sälja tobak. Detta gäller både den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och den som ägnar sig åt annan typ av försäljning (partihandel). Du som redan har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast 1 november ansöka om tillstånd.

Märkning av tobaksvaror
Den 20 maj 2019 infördes också gemensamma EU-regler kring spårbarhets och säkerhetsmärkning på cigaretter och rulltobak. För övriga tobaksvaror gäller de nya märkningsreglerna från och med den 20 maj 2024. Syftet med de nya reglerna är att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Utökat rökförbud på vissa allmänna platser
En annan viktig förändring i den nya tobakslagen är att rökförbudet utökats på vissa allmänna platser utomhus.

Mer information om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ansök om försäljning av tobak

Ansökan om försäljning av tobak ska ske på särskild blankett.
Kommunen tar ut en avgift  för tillsyn av verksamhet som bedriver försäljning av tobaksvaror.

Blankett för ansökan om försäljning av tobak

Handläggningen av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit och att du har betalt prövningsavgiften. Kvitto på betalning ska bifogas ansökan. Betalning ska göras till bg 5720-2277 och inbetalningen ska märkas med namn på den sökande enligt: “Prövningsavgift från Namn”.

Avgifter för försäljning av tobak

Försäljning av folköl och e-cigaretter – vad gäller?

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du skicka in en anmälan till kommunen.

Anmälan om försäljning av folköl

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Avgifter för försäljning av folköl och e-cigaretter

När du gör anmälan bör du även skicka in ett egenkontrollprogram:

Egenkontrollprogram vid försäljning av folköl

Egenkontrollprogram vid försäljning av e-cigaretter

Egenkontrollprogram vid försäljning av tobak

Tillsyn

Kommunens alkoholhandläggare gör regelbundet tillsyn och kan göra kontrollköp. Du som säljer folköl och/eller e-cigaretter betalar en årlig avgift för tillsynen.

Tillsynen görs utifrån en av socialnämnden antagen tillsynsplan som finns att läsa här:  Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel