Så fattas beslut

Här kan du läsa om ett exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan politikerna kan fatta beslut i en fråga.

En fritidspolitiker skriver en motion och föreslår att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka.

Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten skall kunna se vilka ärenden som har kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.

Ärendet bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstemän vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut och ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.

Kommunstyrelsen tar upp ärendet och de politiska representanterna yrkar bifall eller avslag till förslaget, de säger om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte.

Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslaget. Det kan också bli aktuellt med omröstning. Om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen så får i detta fall socialtjänsten i uppdrag att genomföra förslaget att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka.