Vision och mål

Kommunfullmäktige i Vadstena kommun har fattat beslut om följande vision, kommunövergripande och strategiska mål.

Vision

Vadstena ger dig ett rikare liv.
Här skapar vi framtiden mitt i historien.

Strategiska mål

Med utgångspunkt i den politiska viljeinriktningen har kommunfullmäktige, 2019-02-27 § 14, beslutat om tre strategiska mål för kommunen under mandatperioden.

Dessa är:

Växande Vadstena

Attraktiva Vadstena

Hållbara Vadstena

De strategiska målen är riktnings- eller strävansmål, till vilka samtliga nämnder och bolag ska förhålla sig och bidra till att uppfylla.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och strategiska mål uppnås. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Driften och reinvesteringar behöver då finansieras med egna medel. Upplåning görs bara till strategiska investeringar.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Finansiella mål

Årets resultat

Årets resultat ska uppgå till 7 miljoner kronor, det vill säga ungefär 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning över tid.
Bakgrunden är att vid planering av kommunens ekonomi säkerställa att det finns utrymme för oförutsedda händelser och risker samt att skapa förutsättningar för att finansiera investeringar med egna medel. Vid en planerat hög investeringsnivå kommer behov på sikt uppstå av en resultatnivå på högre nivå än 2 %.

Eget kapital och kostnadskontroll

Kommunens egna kapital ska inflationssäkras för att inte urholkas av förändringar i penningvärdet.

Kommunens nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än vad intäkter från skatter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning gör.

Personalpolitiska mål

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Engagerad, kompetent och innovativ personal som trivs är den viktigaste faktorn för att kommunen ska kunna ge högkvalitativ service till medborgarna. Nöjda medarbetare är också den bästa formen av reklam som kommunen som arbetsgivare kan få.

Attraktiv arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv

Vadstena kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare såväl för de redan anställda som för framtida rekryteringar.

Vadstena kommun ska ge goda möjligheter för alla medarbetare att ha ett hållbart arbetsliv. Det innebär bland annat rätt till heltidsanställning som norm och goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.

Tillgänglighet

Vadstena kommun har som målsättning att arbeta under devisen att vara tillgänglig för alla. Det innebär att inom ramen för de investeringar som kommunen gör, ska tillgänglighetsaspekter så långt det är möjligt särskilt beaktas. Tillgänglighet handlar här inte enbart om fysisk tillgänglighet, utan även om andra typer av funktionsvariationer så som exempelvis syn- eller hörselnedsättningar. Stor hänsyn ska tas till funktionsvarierades behov vid utformandet av offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem. Ytterst handlar detta om att skapa en medvetenhet om att allt kommunen gör, även sådant som inte faller inom ramen för investeringar, ska kunna komma alla till del.

Detta arbete ska styras av FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.