Vilka beslut tar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta i följande frågor:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstning

Frågor som inte är av principiell och övergripande karaktär kan beslutas av kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.