Hur överklagar man ett kommunalt beslut?

Du som kommuninvånare kan överklaga  ett kommunalt beslut. Det finns två typer av överklaganden, laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.
Du som kommuninvånare kan överklaga  ett kommunalt beslut. Det finns två typer av överklaganden, laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.
Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Du kan  överklaga ett beslut genom laglighetsprövning om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler.

För att kunna överklaga ett beslut genom laglighetsprövning gäller följande:

 • Du måste vara folkbokförd i Vadstena kommun eller äga fast egendom i kommunen.
 • Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.
 • Du kan överklaga först när beslutet är justerat och anslag om justering är publicerat på kommunens digitala anslagstavla på webbplatsen.
 • Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslaget publicerades. I varje protokoll står det när anslaget publiceras. Det kostar inget för den som överklagar.
 • Överklagan måste vara skriftlig

Så här gör du

I din överklagan skriver du:

 • vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som fattat beslutet
 • vilket datum beslutet fattats och vilket paragrafnummer det har i mötesprotokollet
 • varför du vill att beslutet ska upphävas

Överklagan skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

Vad händer sen?

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

 • beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller
 • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller
 • beslutande organ har överskridit sina befogenheter eller
 • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.

Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel.