Förtroendevald

På denna sida hittar du övergripande information till dig som är förtroendevald i Vadstena kommun. Sidan kommer att uppdateras under hösten 2022.

Lagar och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar och styrande dokument. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete.

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det utgör grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som dokument tjänar därmed varje reglemente som ett gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda i den kommunala organisationen.

Kommunens styrmodell – verksamhetsfokuserad styrning och ledning

Vadstena kommunfullmäktige har antagit en hållbar styrmodell som träder i kraft den 1 januari 2023. Den nya modellen innebär en verksamhetsbaserad styrning och ledning för kommunen. Styrmodellen betonar det kommunala grunduppdraget och den lokala politiken. Båda dessa delar avgör vad kommunen ska ägna sig åt och slår fast ramarna för hur detta ska ske. Och framförallt ska det ske på ett hållbart sätt – det vill säga inom planetära gränser, med hänsyn till och med fokus på människan samt på ett långsiktigt ekonomiskt sunt sätt.

Kommunens organisation

Sammanträden och handlingar

Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige är i Rödtornets Medborgarsal medan kommunstyrelsen och nämnder håller sina möten i kommunhuset. Kallelse och handlingar tillsänds dig av nämndsekreteraren.

Arvode

Förtroendevalda vid Vadstena kommun har rätt till arvode och/eller ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt kostnader för uppdrags fullgörande.

Dina personuppgifter

Vi behöver din adress, e-postadress, mobilnummer och personnummer för att du ska få handlingar till sammanträden och arvode. Kontakta din nämndsekreterare om dina kontaktuppgifter ändras.

Sveriges kommuner och regioner, SKR

SKR:s uppdrag är att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners förutsättningar och verksamhet. SKR:s kansli erbjuder därför utbildningar stöd, service och professionell rådgivning till förtroendevalda i kommuner och regioner. Här samlar SKR olika former av stöd och utbildningar för dig som är förtroendevald och ny i ditt uppdrag.

Säkerhet

Vadstena kommun accepterar inte några former av hot eller våld mot elever, anställda eller förtroendevalda politiker. Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. Observera att du ska uppge att du är förtroendevald politiker. Behöver du annat stöd i hur du kan hantera en situation kan du kontakta kommunens säkerhetssamordnare.

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Avsägelsen kan skickas via e-post till kommunstyrelsens administratör eller registrator, kommunstyrelsen@vadstena.se

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna eventuella arbetsredskap som du har fått låna. De ska lämnas till din nämndsekreterare.

Kontaktuppgifter

Nämndsekreterare:

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden

Vatten- och avfallsnämnden

Överförmyndarnämnden

Förvaltningschefer:

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen:

Madeleine Andersson, kommundirektör

Martin Berry, biträdande kommundirektör

Annika Toll, samhällsbyggnadsförvaltning

Caroline Strand, socialförvaltning

Johan Wernström, kultur- och utbildningsförvaltning

Säkerhetssamordnare:

Cecilia Knypegård