Förtroendevald

På denna sida hittar du övergripande information till dig som är förtroendevald i Vadstena kommun. Sidan kommer att uppdateras under hösten 2022.

Lagar och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete. För nämnder och styrelser finns arbetsordning, reglementen, bestämmelser och delegationsordningar.

Kommunens organisation

Sammanträden och handlingar

Sammanträdeslokal för kommunfullmäktige är i Rödtornets Medborgarsal medan kommunstyrelsen och nämnder håller sina möten i kommunhuset. Kallelse och handlingar tillsänds dig av nämndsekreteraren.

Säkerhet

Vadstena kommun accepterar inte några former av hot eller våld mot elever, anställda eller förtroendevalda politiker. Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. Observera att du ska uppge att du är förtroendevald politiker. Behöver du annat stöd i hur du kan hantera en situation kan du kontakta kommunens säkerhetssamordnare.

Ersättning för förtroendevalda

Förtroendevalda vid Vadstena kommun har rätt till arvode och/eller ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt kostnader för uppdrags fullgörande. Arvode för en ledamots närvarande vid kommunfullmäktige/nämnd eller styrelse sköter nämndsekreteraren som också ger mer information om ersättningar.

Dina personuppgifter

Vi behöver din adress, e-postadress, mobilnummer och personnummer för att du ska få handlingar till sammanträden och arvode. Du kan också behöva ge ditt samtycke till medverkan på bild.

Kontakta din nämndsekreterare om dina kontaktuppgifter ändras.

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald

Om du vill avsluta ett förtroendeuppdrag ska du lämna in en avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Avsägelsen kan skickas via e-post till kommunstyrelsens administratör eller registrator, kommunstyrelsen@vadstena.se

Om du lämnar alla uppdrag som förtroendevald, ansvarar du för att återlämna eventuella arbetsredskap som du har fått låna. De ska lämnas till din nämndsekreterare.

Kontakt

Nämndsekretariatet är de förtroendevaldas stöd och informationsfunktion i organisationen.

Kontaktuppgifter till nämndsekreterarna:

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen@vadstena.se

Samhällsbyggnadsnämnden:
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

Socialnämnden:
socialnamnden@vadstena.se

Kultur- och utbildningsnämnden:
kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

Vatten- och avfallsnämnden:
Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Överförmyndarnämnden:
Överförmyndarnämnden – Motala/Mjölby/Vadstena/Ödeshög kommun