Värmepumpar

Med hjälp av en värmepump kan bostadshus värmas upp. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast för uppvärmning av ditt hus beror bland annat på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder.

Om du vill ha råd om vilken värmepump som kan vara lämplig för ditt hus eller om du har andra energifrågor kan du vända dig till den kommunala Energi- och klimatrådgivaren. Du kan även vända dig till en värmepumpsinstallatör.

Installation av värmepump ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden minst 4 veckor innan installationen påbörjas.

Enligt rekommendationer ska borrhållet vara minst 20 meter från det närmaste energiborrhålet, detta på grund av att energibrunnsanläggningens verkningsgrad kan försämras om det finns andra borrhål i närheten. Det är därför viktigt att kontrollera med grannar om det finns borrhål i närheten. Vi rekommenderar även att energiborrhålet/energiborrhålen ligger minst 10 meter från tomtgränsen samt minst 4 meter från husvägg då det annars finns risk för sprickor i huset.
Det är även bra att tänka på att avstånd till egen och andras vattentäkt ska överskrida 30 meter för att minska risken av förorening av dricksvatten vid ett eventuellt läckage av köldbärarvätska.