Kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

Kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

Detaljplan för kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

Bakgrund
Vadstena kommun har efter dialog med Sädesslagets samfällighetsförening fattat beslutet om ett kommunalt övertagande av drift och underhåll av gator och parkmark samt vatten- och avloppsledningar. För att kunna överta huvudmannaskapet behöver området som berörs vara planlagt som allmän plats. Som ett första steg har därför plan- och bygglovavdelningen tagit fram ett detaljplaneförslag. Vilket område som berörs av förändringen framgår av kartan nedan.

Planens syfte
Planförslaget innebär att befintliga gator och parkmark inom planområdet som idag är planlagd som kvartersmark med ändamål ”bostäder” planläggs på nytt som allmän platsmark med ändamål ”gata” samt ”park” för att fastställa nuvarande markanvändning inom området. För befintliga bostadsfastigheter inom området regleras byggrätten per fastighet, istället för som tidigare, för hela kvarteret. Inga övriga förändringar av området möjliggörs av det nu aktuella planförslaget.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standard förfarande (PBL 2010:900).

Handlingar

Planhandlingar finns även tillgängliga under granskningstiden i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10.

Orienteringskarta över planområdet.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att påverka planförslaget under granskningstiden 27 februari – 17 mars 2023 genom att skicka in dina synpunkter via e-post till planochbygg@vadstena.se, alternativt via vanlig post till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, Klosterledsgatan 35, 592 80 VADSTENA, senast 17 mars 2023. För att eventuella synpunkter ska kunna hanteras krävs fullständiga kontaktuppgifter.

Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Skicka synpunkter via e-post