Klosterängen 5 m.fl.

CBF Klosterängen AB har under 2021 kommit in med en förfrågan om en ny detaljplan inom Klosterängen 5 samt del av Birgitta 5 för att utveckla och möjliggöra området för bostadsetablering. Bolaget har för avsikt att bebygga området med cirka 30-35 rad- och parhus. Aktuellt område är idag planlagt för allmänt ändamål samt för friliggande bostadshus, vilket gör att en ny detaljplan krävs.

Behovet av bostäder i Vadstena kommun är stort och det kan därför sägas finnas ett väsentligt samhällsintresse av att tillskapa bostäder i kommunen.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen och innebär en förtätning på en fastighet där tidigare bebyggelse är riven. Området ligger relativt nära busshållplats samt i nära anslutning till kommunal förskola och har goda förutsättningar att integreras med det befintliga gång- och cykelvägnätet.

Därmed bedöms ny markanvändning lämplig att pröva i en ny detaljplan.

Bebyggelsen ska utformas lågt, med högst två våningar, för att inte inverka negativt på närliggande rättspsykiatriska regionklinik. Längs områdets norra del ska en ny allmän gång- och cykelväg, som bekostas av intressenten, anläggas

Klicka här för att se planområdet på kartan.