Sädesslaget

Sädesslagets samfällighetsförening har kommit in med ett yrkande om att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för gemensamhetsanläggningarna Bostaden ga:1, ga:2 och ga:3 samt samfälligheterna Bostaden S:1 och S:2. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2018 04 10 § 56 ställt sig positiv till frågan och gav vid sammanträde 2022-04-19 § 37 i uppdrag till plan- och bygglovavdelningen att påbörja detaljplanearbetet.

Aktuellt planområde är beläget vid Vadstenas nordöstra del, nära infarten från Motala. Områdets avstånd från strandkanten är längre än 500 meter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet för de delar av området som idag används som gata och park. För att uppnå detta måste den berörda marken planläggas med allmänt ändamål gatumark och park. I planens syfte ingår även att justera byggrätten inom det redan bebyggda området, där nya kvarter kommer att bildas. Detaljplanen ändrar inte dem verkliga förhållandena inom området utan avser att fastställa den befintliga situationen vad gäller kvartersmark och allmän plats.

Klicka här för att se planområdet på kartan.