Kvissberg 2:2 m.fl. – Vadeslätt

Behovet av bostäder i Vadstena kommun är stort och det kan därför sägas finnas ett väsentligt samhällsintresse av att anlägga bostäder i kommunen. Planförslaget bedöms kunna generera ett 100-tal tomter, framförallt för par- och radhusbebyggelse. Lokaliseringen ska prövas gentemot andra möjliga platser. En sådan bedömning har gjorts i den utredning/analys av nya tänkbara och befintliga utpekade områden för bostäder i Vadstena och slutsatsen som drogs var att inga andra områden med mer lämplig markanvändning eller i närmare anslutning till tätortens service kunde hittas än just Vadeslätt.

Aktuellt område är ett av de områden som är utpekade lämpliga för ytterligare bostäder i översiktsplanen och är strategiskt placerat nära kollektivtrafikstråk. Gällande översiktsplan från 2013 beskriver att en tillkommande bebyggelse i området kan skapa en tydligare entré till staden norrifrån vilket också medför att Kvissbergsområdet tydligare sammanfogas med staden. Översiktsplanen öppnar även upp för en handelsetablering i det tillgängliga läget vid infarten till Kvissbergsområdet. Området ligger i nära anslutning till två av kommunens förskolor och har goda förutsättningar att kopplas på de befintliga och välutbyggda gång- och cykelvägnätet.

Byggande av bostäder på jordbruksmark kan anses positiv om bebyggelsen blir tillräckligt tät, om den uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse och kollektivtrafikstråk vilket aktuellt planförslag gör. Den sammanlagda bedömningen är därför att den aktuella tätortsnära bebyggelsen är ett väsentligt samhällsintresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmarken på aktuell plats.

Klicka här för att se planområdet på kartan.