Kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

Kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

Detaljplan för kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

Detaljplanen vann lagakraft 2023-07-19.

Bakgrund

Vadstena kommun har efter dialog med Sädesslagets samfällighetsförening fattat beslutet om ett kommunalt övertagande av drift och underhåll av gator och parkmark samt vatten- och avloppsledningar. För att kunna överta huvudmannaskapet behöver området som berörs vara planlagt som allmän plats. Som ett första steg har därför plan- och bygglovavdelningen tagit fram en ny detaljplan för området. Vilket område som berörs av förändringen framgår av kartan nedan.

Planens syfte
Detaljplanen innebär att befintliga gator och parkmark inom planområdet planläggs som allmän platsmark med ändamål ”gata” samt ”park” för att fastställa nuvarande markanvändning inom området. För befintliga bostadsfastigheter inom området regleras byggrätten per fastighet, istället för som tidigare, för hela kvarteret. Inga övriga förändringar av området möjliggörs av den, från och med 2023-07-19, gällande detaljplanen.

Handlingar

Lagakrafthandlingar.
Planhandlingar under planprocessen finns tillgängliga i rutan till höger.

Läs planen digitalt här.