Trygghet & studiero

I förskolan och skola är det viktigt att alla barn och elever känner sig trygga. Det skapar studiero som i sin tur leder till goda skolresultat.

Varje år genomför kultur- och utbildningsnämnden enkäter som både elever och föräldrar svarar på. Vadstena kommun har goda värden när det gäller trygghet, men det kan ändå vara så att enskilda barn eller en elever upplever att andra barn. elever eller vuxna inte alltid är snälla. Det kan handla om elaka handlingar, utfrysning från en grupp eller elaka kommentarer på sociala medier.

Varje förskola och skola har en handlingsplan mot kränkande behandling. Om du upplever att ditt barn har utsatts för någon form av kränkande behandling ska du genast prata med personalen som har skyldighet att anmäla händelsen vidare till rektorn och kultur- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen ser till att skyndsamt utreda om personalen har tagit tag i problemet utifrån handlingsplanen.