Särskilt stöd

Alla elever behöver ibland stöd och stimulans men ibland kan en elev vara i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Om en elev av någon anledning har svårt att nå upp till de lägsta kunskapskraven ska skolan arbeta fram extra anpassningar. Anpassningarna planeras av skolan och diskuteras vid utvecklingssamtalen. De extra anpassningarna skrivs in i elevens individuella utvecklingsplan.

Om man befaras att en elev, trots extra anpassningar, har svårt att nå de lägsta kunskapskraven kan en ansökan om särskilt stöd göras. Det är rektorn som efter en utredning beslutar om särskilt stöd och ett åtgärdsprogram upprättas. Både eleven själv och föräldern har rätt att ansöka om särskilt stöd.

Om rektor anser att det är nödvändigt kan Elevhälsan göra en fördjupad utredning.  Rektorn beslutar om pedagogiska utredningar och vårdnadshavarna bestämmer om en psykologiskt utredning ska göras.

Rektorns beslut om att ge eller inte ge särskilt stöd kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. I första hand ska du vända dig till rektorn eller bildningschefen för att reda ut ditt ärende!