Handikapp rullstol gata parkering

Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Rörelsehindrade kan ansöka om undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats.

Ansökan

Tillståndet gäller för hela Sverige och i de flesta Europeiska länder.

Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Om du vi något enstaka fall behöver parkera på gata för till exempel flyttning, så kan du behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd. Ta då kontakt med medborgarservice så hjälper vi till.