Papper och penna

Hur överklagar man ett kommunalt beslut?

Det finns två sätt att klaga på kommunala beslut; kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns två typer av överklaganden, laglighetsprövning (kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)
Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, så kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

Vad gäller vid laglighetsprövning?
Du måste vara folkbokförd i Vadstena kommun eller äga fast egendom i kommunen. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är publicerat på kommunens digitala anslagstavla på webbplatsen kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslagets publicerades. I varje protokoll står det när anslaget publiceras.Det kostar inget för den som överklagar.Överklagan måste vara skriftligt och ska skickas till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

I din överklagan skriver du:

  • vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som fattat beslutet
  • vilket datum beslutet fattats och vilket paragrafnummer det har i mötesprotokollet
  • varför du vill att beslutet ska upphävas.
  • Vad händer efter du överklagat?

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget eller
  • beslutande organ har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel.