gdpr dataskydd personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR (General Data Protection Regulation) är till för att skydda personuppgifter och den gäller i hela europeiska unionen EU.
Vadstena kommun hanterar personuppgifter i olika register och kommunen följer dataskyddsförordningens regler.
Läs mer om vad som samlas in och vilka rättigheter du har för att rätta och skydda dina egna personuppgifter.

En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • inkomstuppgifter
 • bankuppgifter
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
 • en uppdatering i sociala medier

Vadstena kommun samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda och behandla dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Vadstena kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel för att kunna bevilja ett bygglov). I samband med insamlingen informeras du om att uppgifterna samlas in och hur du kan få mer information om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Personuppgiftsansvarig

Nämnderna, kommunstyrelsen och bolagens styrelser är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som kommunen behandlar. Har du barn i förskolan så är kultur- och utbildningsnämnden ansvarig för de personuppgifter som du lämnat för att kommunen ska kunna tillhandahålla förskoleplats till ditt barn. Är du äldre och har ansökt om hemtjänst så är det socialnämnden som är ansvarig de personuppgifter som du har lämnat i ansökan.

Dina rättigheter

Vadstena kommun följer dataskyddsförordningen för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Vadstena kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling
Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Vadstena kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära att de raderas. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Vadstena kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse från Vadstena kommun att dina personuppgifter behandlas av Vadstena kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in

Vadstena kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Samtycke

I vissa fall kan personuppgifter hanteras genom ett samtycket. Det kan till exempel gälla om en förälder vill att personalen på förskolan ska känna till att ett barn är allergiskt mot något. Hälsotillstånd räknas som en känslig personuppgift och samtycke krävs. Samtycke kan  när som helst tas tillbaka (återkallas). Normalt sett så ska inte samtycke krävas för att kommunen ska kunna utföra sina uppgifter och åtaganden. 

För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med den verksamhet som du har gett till samtycke till och begär att samtycket upphävs samt att uppgifterna raderas.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

KONTAKT

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig!

Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35
Telefon: 0143-150 00
Skicka e-post

Vadstena kommun har tillsatt ett Dataskyddsombud via kommunalförbundet Sydarkivera som kan kontaktas på dataskydd@sydarkivera.se.