Styrsystem

Styrningen av kommunen är en fråga om hur politiska intentioner och värderingar förmedlas genom
organisationen och gestaltas i ett utbud av verksamheter som erbjuds medborgarna i kommunen.

Syftet med Vadstena kommuns styrsystem är att tydliggöra, de av politikerna fastställda mål och strategier, genom hela organisationen från kommunfullmäktige till varje enhet och medarbetare. Målet är att varje enskild medarbetare ska vara väl förtrogen med kommunens mål och strategier, för att kunna föra dessa vidare till medborgarna.

Den svenska kommunallagen anger krav på att det i kommunens budget ska finnas mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa mål och riktlinjer ska ha betydelse för god ekonomisk hushållning (kommunallagen 8 kap § 5). Målen och riktlinjerna för verksamheten ska fastställas, efterlevas, följas upp och utvärderas. För att nå detta är det viktigt att de politiska målen och makten över verkställighetsbesluten ligger nära varandra. Utformning och utvärdering av mål blir därmed en naturlig del i nämndernas uppdrag.

De bärande delarna i styrsystemet för Vadstena kommun är:

  • rollfördelning
  • mål och strategier
  • planerings- och uppföljningsprocess
  • resursfördelning
  • internkontroll
  • styrdokument
KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor