Kommunövergripande mål

Kommunfullmäktige i Vadstena kommun har fattat beslut om fyra kommunövergripande mål.

Växande Vadstena

Samhällsplaneringen skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö för arbete, boende och fritid.

En förutsättning för positiv befolkningsutveckling är en god arbetsmarknad, bra näringslivsklimat, välplanerad infrastruktur och välfungerande kommunikationer, ett offensivt bostadsbyggande, god tillgång till byggnadsklara tomter samt möjlighet till aktiv fritid.

Ekologiskt hållbart

Vadstena når god livskvalitet genom att utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen.

Vi som lever nu får inte rycka undan förutsättningarna för kommande generationer. Våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, vi ska må bra samt ha tid och plats för naturupplevelser. Människan ska inte utsättas för hälsoskadliga utsläpp eller gifter.

Demokrati och inflytande

Vadstena kännetecknas av att samtliga kommuninvånare och kommunanställda ges möjlighet till inflytande över kommunens verksamheter.

Genom samverkan i olika former av enkäter, samverkansavtal eller samrådsgrupper skapas delaktighet. Med medborgarkontor, särskild informatörtjänst, aktuell och tydlig hemsida ges förutsättningar för att lätt hitta, hämta och lämna information.

God hushållning med resurser

Kommunens resurser används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Detta bygger på lagen om god ekonomisk hushållning och innebär att nästa generation inte ska betala för den verksamhet som bedrivs idag. Med lagens begrepp, god ekonomisk hushållning, avses att resurserna kommer kommuninvånarna till del på bästa tänkbara sätt.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor