Snedbild över området för DP för flerbostadshus

Detaljplan för flerbostadshus inom del av Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan

Detaljplaneförslaget ställs ut för granskning under tiden 25 november - 20 december 2019

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har upprättat ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Vadstena 4:44 vid korsning Klosterledsgatan - Tycklingevägen.

Planområdet ligger vid Vadstenas norra infart från Motala, cirka 1 500 m från centrum och cirka 700 m från Vättern. Området gränsar i söder till Klosterledsgatan, i väster till Tycklingevägen och befintligt bostadsområde väster därom och i norr och öster till återstående del av samma fastighet, vilken utgör åkermark.

Syftet med det aktuella planförslaget är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus inom den del av fastigheten Vadstena 4:44 som ligger vid korsningen mellan Klosterledsgatan och Tycklingevägen.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

 

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner via länkarna till höger av sidan.

Kommunen går successivt över till en mer digital modell för att genomföra planprocessen. Planhandlingarna i pdf-form kompletteras därför med en digital version som bygger på en interaktiv plankarta och en berättelse. Ta del i den digitala planprocessen via länken till höger av sidan.

Synpunkter lämnas skriftligen till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se , dock senast den 20:e december 2019.

Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Ange planrubriken i din skrivelse.