Novisen 2 omslag

Detaljplan för Novisen 2 m.fl.

Ett detaljplaneförslag som möjliggör ny bebyggelse vid Vätterns strand, i anslutning till äldreboendet Vätterngården har upprättats och ställs ut för granskning enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Syftet med planen är att pröva markens lämplighet för ytterligare bostadsbebyggelse på del av fastigheten Novisen 2 samt angränsande mark.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet om granskning fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-15 § 108.

Planförslaget ställs ut för granskning den 16:e december 2019 och granskningstiden löper till och med fredagen den 10:e januari 2019. Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till:

Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller skickas via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 10 januari 2019. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlåra rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Orienteringskarta över planområdet.