Novisen 2 omslag

Detaljplan för Novisen 2 m.fl.

Ett detaljplaneförslag som möjliggör ny bebyggelse vid Vätterns strand, i anslutning till äldreboendet Vätterngården har beretts för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Syftet med planen är att pröva markens lämplighet för ytterligare bostadsbebyggelse på del av fastigheten Novisen 2 samt angränsande mark. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet om samråd fattades av samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-06 § 145.

Planförslaget ställs ut på samråd den 26:e november och samrådstiden löper till och med fredagen den 21:a december 2018. Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

 

Ett samrådsmöte för att ta del av information och diskutera förslaget hålls i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, sammanträdesrum Vävaren den 5 december 2018 kl. 17:30. Välkomna! 

 

Synpunkter ska lämnas in till:

Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller skickas via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 21 december 2018. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Orienteringskarta över planområdet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Plan- och bygglovavdelningen

Telefon: 0143-150 00
Besöksadress: 
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15