Gymnasieelev

Kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska det finnas en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. I Vadstena är det kultur- och utbildningsnämnden som ansvarar för att planen fastställs och genomförs.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och resultatutvecklingen ska gå att följa över tid.

Varje år genomför utbildningsförvaltningen elev- och vårdnadshavarenkäter för att följa upp kvaliten i verksamheten.

Du kan när som helst framföra klagomål mot utbildningen. Detta ska ses som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och leda till en förbättring.

Här kan du framföra ditt klagomål!