Samråd om tillstånd för vattenuttag

Publicerad 2019-02-01

Tillstånd för vattenuttag ska sökas för Borghamns vattenverk för att säkerställa framtidens dricksvattenförsörjning. Processen startar med ett samråd där berörda intressenter har möjlighet att komma med information och synpunkter. Resultatet sammanställs när svarstiden gått ut och bifogas själva ansökan som skickas till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Samrådsunderlaget finns att ta del av här och här.

Frågor och synpunkter
Om du har några frågor eller vill framföra synpunkter kan du ta kontakt med Åsa Ståhlkloo via e-post eller telefon 0141-22 58 92.
Du kan även skicka in synpunkter på adressen:

Motala kommun
Tekniska serviceförvaltningen, Vatten och avfall
Åsa Ståhlkloo
Karshults reningsverk, Borensvägen 140
591 96 Motala

Dina synpunkter ska ha kommit in senast 2019-03-04.