Sanering av vatten- och avloppsledningar

Nu är arbetet med sanering av vatten- och avloppsledningar längs gamla genomfarten i Vadstena i full gång.

Arbetet är för tillfället indelat i olika etapper:

Etapp 2 mellan Slottsgatan till Skänningegatan. Preliminär start oktober 2015.
Etapp 3 mellan Kalkhagsvägen och Vasavägen. Preliminär start våren 2016.
Etapp 4 mellan Skänningegatan och Nådendalsvägen. Preliminär start under 2017.

Efter sanering av VA påbörjas arbetet med omgestaltning av före detta genomfarten till en ny lokalgata. Detta arbete beräknas preliminärt pågå under 2017 och 2018. Mer information om detta arbete kommer när planeringsarbetet blivit mer konkret.

I och med detta kommer det att råda begränsad framkomlighet för fordonstrafik och vissa fall kommer
avstängning av vägen förekomma. Skyltning för omledning av fordonstrafik kommer att finnas då arbetet
pågår.

Läs mer i informationsbladet från Vatten och Avfall.

Kontakt

Vatten och Avfall, enhet Nät
Motala kommun
Peter Gustavsson
Telefon: 0141-22 33 96