Konstnärlig utsmyckning av förskolan Omma

Grattis Maria och Rasmus – förskolan Ommas konstnärer

Vadstenakonstnärerna Maria Segersäll och Rasmus Sköld har valts ut att skapa förskolan Ommas konst, både inomhus och utomhus. Tillsammans utgör konstnärerna de Segersköldska verkstäderna och de har gedigen konstnärlig bakgrund, både utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt.

Det är första gången som Vadstena kommun arbetar med 1%-regeln, vilket innebär att minst 1% av byggnadskostnaderna ska gå till konstnärlig gestaltning. Budgeten för utförandeuppdragen är totalt 500 000 kr.

Det vinnande inomhusverket heter Ommas flora, och motiveringen för detta val lyder:

Ommas flora har organiska former med taktila inslag i olika material, i sin helhet med tydlig koppling till Omberg. De olika materialen bygger tillsammans en mångfacetterad miljö med tydlig konstnärlig anda.

Verket gestaltas på ett sätt som kan användas på många pedagogiskt sätt, i det enklaste och i det mer avancerade. Verket innefattar en mångsidig gestaltning där barnen kan gå på egen upptäcktsfärd i naturen, eller bli guidade av någon annan. Skalförskjutningen lockar fantasin och leken blir kunskap.

Ommas flora inbjuder till pedagogiska utmaningar och möjligheter, dessutom bidrar det till lugn, harmoni och kreativitet. Verket är på barnens nivå och inbjuder till beröring och utforskande, och har dessutom stor tålighet.

Det utvalda utomhusverket heter Huvudfotingen & Väderleken. Valet av detta verk motiveras på följande vis:

Huvudfotingen & Väderleken är ett formsäkert konstnärligt förslag med tydligt barnperspektiv, dock inte barnsligt och banalt. Förslaget behöver viss ombearbetning, men har en stark och hållbar konstnärlig kvalitet som kommer att stå för sig själv som ett konstverk och ge karaktär till platsen. Lekfullheten i verket kommer att inspirera till kreativ lek och fantasi. Det ger de olika åldrar möjligheter att relatera till genom sina egna perspektiv. Verket är lekbart, nästan som en leksak i sig själv. Huvudfotingen & Väderlekens teman är genomarbetade och trovärdiga. Verket utförs i material som är hållbara över tid, det klarar väder och vind.

Konstgruppen för 1%-regeln är de som har tagit beslutet. I denna grupp ingår kultur- och fritidschef Maria Jönsson, stadsarkitekt Mathias Hult samt två externa sakkunniga; konstnären Bo Olls och konstkonsultent på Östergötlands museum Lena Wiklund. Det är vi fyra som tar beslut om konstnärlig gestaltning på förskolan Omma.

Det har varit ett spännande och roligt arbete, säger Maria Jönsson, och jag är övertygad om att barn, förskolepersonal och vårdnadshavare kommer att känna Drottning Ommas närvaro och Omberg natur på vår nya fina förskola.

Konstgruppen för 1%-regeln har i sin bedömning av inkomna skissförslag utgått ifrån uppdragets tema Omberg och Drottning Omma, den konstnärliga gestaltningens anpassningsförmåga till förskoleverksamhetens speciella förutsättningar samt hur barnperspektivet har tagits i beaktning.

Utöver detta är bedömningen baserad på fyra olika perspektiv; konstnärligt, pedagogiskt, tematiskt och genomförbarhet.