Kommunpolis Josefin Arvidsson

Kommunpolisen redovisar aktuell brottsstatistik

Publicerad 2017-08-31

Vadstena kommun och Polisen har en samverkansöverenskommelse när det gäller prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och tillsammans följer parterna regelbundet upp aktuell brottsstatistik. Under den senaste tiden har oroliga vadstenabor uppmärksammat att det har skett en del inbrott runt om i kommunen.

- Vi kan se en viss ökning av antalet inbrott under de tre sommarmånaderna. Det handlar om en ökning med knappt 20 tillgreppsbrott, berättar kommunpolis Josefin Arvidsson. Under de två senaste åren har vi haft omkring 50 anmälda inbrott under samma period.

Det är tillgreppsbrotten (stöld och inbrott) som utgör den största delen av anmälda brott i kommunen. I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger antalet brott på en låg nivå och det går inte att se någon total ökning från föregående år.

- Men det är viktigt att vara vaksam! Den senaste månaden har det skett inbrott mestadels på gårdar runt om i kommunen. Här handlar det om att den enskilde ser till att låsa in sina verktyg, bevaka bränsleförråd och annat stöldbegärligt materiel. En god idé är att se till att det finns belysning som tänds automatiskt om någon kommer i närheten, tillägger Josefin Arvidsson.

Avslutningsvis tipsar Josefin om grannsamverkan som kan ske i olika former. Det kan vara en gata i tätorten som går samman för att se efter varandras hus, men det kan även ske i andra former. Kommunpolisen står gärna till förfogande med idéer och tips.

Under hösten kommer en ny gemensam handlingsplan att antas av kommunstyrelsen och Polisen. Planen bygger dels på Polisen aktuella statistik, dels på de medborgardialoger som har genomförts.

- Vadstenaborna har möjlighet att anmäla frågor till det lokala Trygghets- och säkerhetsrådet, påpekar Bo Gäfvert som är kommunens BRÅ-samordnare. Rådet har som uppgift att fånga upp oro och otrygghet bland medborgarna och försöker sedan i samverkan med Polisen och de olika förvaltningarna att hitta lämpliga åtgärder.