vid Kalkhagsvägen

Detaljplan för Vadstena 4:132 (del av) och 4:133 m.fl. har vunnit laga kraft

Publicerad 2018-03-09

Detaljplanen för bostadsändamål inom fastigheterna Vadstena 4:132 (del av) och 4:133 m.fl. vid Kalkhagsvägen har nu vunnit laga kraft.

Samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun har vid sammanträde 2018-01-30, § 8, antagit rubricerad detaljplan. Länsstyrelsen har 2018-02-27 beslutat att inte överpröva kommunens antagandebeslut.

Beslutet har vunnit laga kraft 2018-03-07.

Läs mer om detaljplanen här.