Gurkan 5 m.fl.

Ändring av detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen (DP 67)

Förslaget till ändring av gällande detaljplan är ute på samråd under tiden 18 februari - 8 mars 2019.

Planområdet ligger i södra delen av Vadstena stad, ca 700 m från centrum och omfattar tre bostadsfastigheter; Gurkan 4, Gurkan 5 och Gurkan 6 samt del av Palsternackan 8.

Gällande detaljplanens genomförandetid om fem år har löpt ut.

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Med aktuell ändring av detaljplan avser kommunen att justera planbestämmelserna så att detaljplanens ursprungliga syfte uppfylls på ett effektivare och tydligare sätt.

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 8 mars 2019. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Läs mer om gällande detaljplan på kommunens karttjänst med gällande detaljplaner.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor