Södra Drottningmarken snedbild

Kungs Starby 2:6, del av (Södra Drottningmarken)

Planeringen för nästa etapp på Drottningmarken har påbörjats.

Plan- och bygglovavdelningen har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Kungs Starby 2:6, den s.k. Södra Drottningmarken.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper i området söder om Drottning Kristinas väg. Möjlighet att uppföra en förskola ska finnas. Planen ska utformas så att en stor variation av hustyper medges inom området. I planens intentioner ingår även att skapa en levande stadsdel. Med anledning av detta ges möjlighet till mindre verksamheter att etablera sig inom två centralt belägna kvarter.

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster