Ledighet för elev

Enligt skolagen får rektorn eller mentorn bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan till exempelvis gälla om eleven ska firande en släkting på annan ort eller närvara på en begravning.

Det är rektorn som gör en samlad bedömning av elevens skolsituation och om det är möjligt att eleven kan ta igen förlorad undervisningstid.

I grundskolan gäller skolplikten och för förskoleklass och gymnasium gäller principen att om eleven är anmäld till utbildningen ska eleven delta i samtliga olika delar.

Ledighetsansökan
Blankett för ledighetsansökan finns endast i SchoolSoft och hittas under Filer & länkar/ Blanketter.